Missie, visie en kernwaarden van SKO Batavorum

Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum is een organisatie voor primair onderwijs op katholieke grondslag. Onze scholen zijn echter toegankelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging. Menswording (in de betekenis van ‘het leven leren’) is een zichtbare uitingsvorm van onze katholieke identiteit in deze tijd. Dit is niet exclusief katholiek, maar we laten ons daarbij wel inspireren door de katholieke traditie. We doen dit in dialoog en ontmoeting met de ander binnen en buiten de school.

De scholen geven hieraan invulling vanuit de eigen situatie, ingegeven door de verscheidenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten.

Onze missie

Het is onze missie om kwalitatief hoogwaardig, toekomstgericht en waarde(n)vol onderwijs te bieden aan een ieder die zich kan vinden in de uitgangspunten van onze stichting. Onze scholen zijn leer- en werkgemeenschappen waarin leerlingen, ouders en medewerkers
zich gekend en erkend voelen.

Onze visie

Een Batavorumschool biedt onderwijs waarbij het kind mede richting geeft aan de eigen ontwikkeling. Het onderwijs is zo ingericht dat elke leerling, begeleid door de leraren, de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen (een brede ontwikkeling van hart, hoofd en handen). We vinden dat leerlingen zich in een veilige, prettige en uitdagende leer- en leefomgeving moeten kunnen ontwikkelen. 

In onze didactische aanpak hebben het bieden van onderwijs op maat, meervoudige instructie, zelfstandig (leren) leren en een adequate begeleidings- en ondersteuningsstructuur een belangrijke plaats. We vinden dat leerlingen gepassioneerde en vakbekwame leraren verdienen. Leraren werken intensief met elkaar samen en worden adequaat ondersteund. 

Een Batavorumschool staat midden in de samenleving en we werken intensief samen met ouders en andere (educatieve) partners in onze omgeving. We hebben hierin een ondernemende en initiërende rol. We kijken naar binnen én naar buiten, en we halen ‘buiten’ naar binnen. We spelen pro-actief in op maatschappelijke ontwikkelingen. 

We willen onze leerlingen optimaal op hun toekomst voorbereiden om straks als zelfstandige, ondernemende en verantwoordelijke burgers hun plek in de maatschappij te vinden.

Onze kernwaarden

De Batavorumscholen staan voor betrokkenheid, zelfverantwoordelijkheid, solidariteit, ontwikkeling & ontplooiing. Onze kernwaarden geven aan waar we voor staan, wie we zijn en vooral wie we willen zijn. Ze geven richting aan onze keuzes en handelingen. Ze
vormen het fundament van onze organisatie. Het zijn de wortels die voeding geven aan onze missie en visie. Die gezamenlijke missie en visie maken SKO Batavorum tot één betekenisvol geheel, waarin gewerkt wordt vanuit een gemeenschappelijke identiteit en vanuit
kaders waarbinnen ruimte is voor autonomie. De kernwaarden krijgen betekenis in de wijze waarop we met elkaar omgaan, in ons onderwijs, in ons personeelsbeleid en in onze manier van communiceren.

Betrokkenheid

Betrokkenheid betekent nieuwsgierig zijn naar het verhaal van de ander, dat we omstandigheden scheppen waarin we met elkaar in gesprek zijn en een veilige, plezierige sfeer tot stand brengen. Betrokkenheid gaat over verbinding, communicatie en interactie, aandacht voor elkaar, de tijd nemen om te luisteren, inspiratie geven en ontvangen, samen
delen en van elkaar leren. Alleen als we betrokken zijn, kunnen we onze ambities realiseren.

Zelfverantwoordelijkheid

We zijn eigenaar van ons eigen leerproces en zelf verantwoordelijk voor ons handelen en de resultaten daarvan. Dat geldt voor medewerkers en in zekere mate ook voor onze leerlingen.

Solidariteit

We zijn een onderwijsorganisatie waarin de mensen zich samen verantwoordelijk voelen. We werken telkens opnieuw aan de ontwikkeling & ontplooiing van onze leerlingen, waar nodig samen met andere educatieve partners. Dat vraagt om een open, heldere en
samenwerkingsgerichte stijl van handelen. We hebben respect en zorg voor elkaar en voor het geheel.

Ontwikkeling & Ontplooiing

Met ontwikkeling geven we aan dat we focussen op groei. Dat we erop gericht zijn om met elkaar verder te komen, maximale opbrengst voor leerlingen te bereiken en hen voor te bereiden op goed vervolgonderwijs en de samenleving. We beseffen dat we nooit uitgeleerd zijn en accepteren dat dit gepaard gaat met vallen en opstaan. Dat geldt voor de leerlingen en voor medewerkers. Met ontplooiing geven we aan dat we ruimte geven aan groeien vanuit eigen kracht, vanuit flexibiliteit en keuzevrijheid, ruimte krijgen en nemen om boven jezelf uit te stijgen.
Talent laten groeien en buiten de kaders te treden. Je persoonlijke creativiteit te onderzoeken, ontdekken en tot uitdrukking brengen.

Hoe herkennen we deze waarden?

•Leerlingen worden gekend en erkend.
•De (on)zichtbare kwaliteiten binnen een groep/team benutten.
•Streven naar maximale resultaten voor leerlingen.
•Kiezen voor een (kritisch) onderzoekende en open houding.
•Verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leerproces.
•Fouten durven maken en hiervan leren.